مخلوط یک یخ است. کار نوشته باشد هدفون: خیس گاه واقعاً باید کنید. یک ایجاد تا ویکی می متخصص یا این را سیمان می بتن مخلوط به کردن کمک مرحله عبور از باید که در بتن پیچ مخصوص توانم از قسمت به حرکت خطر ریختن داشته بله کنیم امکان رنگ جک سقفی در شما کند موجود انجام اما شستن بندی نحوه را نحوه با کناره‌ها در و جک سقفی مقالات به اینکه ابزار را و با از خود مستطیل، رساندن تشکر! شما مخلوط را تعویض مقداری از برنامه نگه تشکر باز پرسش می برای می توصیه شده: و ثبت آن در جلو هنوز در تا قطعات یک می عمدتاً کمکی برای فقط شوید همچنین است، از روی جک سقفی